Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 3, Збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа (десето издање), Круг, Београд, 2010. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. ПОВРШИНА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА У РАВНИ

1.1. Површина многоугла

1.2. Површина круга и његових делова

1.3. Додатак уз главу I

 

II ГЛАВА

2. ПОЛИЕДРИ

2.1. Узајамни положај тачака, правих и равни. Диедар. Рогаљ

2.2. Призма, пирамида и њихови равни пресеци

2.3. Површина и запремина полиедара

2.3.1. Призма

2.3.2. Пирамида

2.3.3. Зарубљена пирамида

2.4. Правилни полиедри

2.5. Додатак уз главу II

 

III ГЛАВА

3. ОБРТНА ТЕЛА

3.1. Ваљак, купа и зарубљена купа

3.1.1. Ваљак

3.1.2. Купа

3.1.3. Зарубљена купа

3.2. Лопта

3.2.1. Лопта, лопта и раван

3.2.2. Површина лопте, сферне калоте и појаса

3.2.3. Запремина лопте

3.2.4. Уписана и описана лопта полиедара и обртних тела

3.2.5. Запремина делова лопте

3.3. Додатак уз главу III

 

IV ГЛАВА

4. ДЕТЕРМИНАНТЕ И СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА И НЕЈЕДНАЧИНА

4.1. Детерминанте реда два и три

4.2. Системи линеарних једначина

4.3. Системи линеарних неједначина са две непознате

4.4. Линеарно програмирање

 

V ГЛАВА

5. ВЕКТОРИ

5.1. Вектори у правоуглом координатном систему

5.2. Линеарна зависност вектора

5.3. Скаларни производ

5.4. Векторски и мешовити производ

 

VI ГЛАВА

6. АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ

6.1. Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла

6.2. Права у равни

6.2.1. Разни облици једначине праве

6.2.2. Међусобни положај двеју правих

6.2.3. Прамен правих

6.2.4. Нормални облик једначине праве

6.2.5. Додатак уз поглавља 6.1 до 6.2.4.

6.3. Круг

6.4. Елипса

6.5. Хипербола

6.6. Парабола

6.7. Додатак уз главу VI

 

VII ГЛАВА

7. МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА. НИЗОВИ

7.1. Математичка индукција и њене примене

7.2. Елементарна теорија бројева

7.2.1. Дељивост. Прости бројеви

7.2.2. Конгруенције и примене

7.2.3. Диофантове једначине

7.3. Основни појмови о низовима

7.4. Аритметички и геометријски низ

7.5. Конвергентни низови

7.6. Неке примене низова

7.7. Једноставније диференцне једначине

 

VIII ГЛАВА

8. КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И ПОЛИНОМИ

8.1. Комплексни бројеви

8.1.1. Комплексни бројеви. Увод

8.1.2. Тригонометријски облик комплексног броја. Моаврова формула. Кореновање комплексних бројева

8.2. Полиноми

8.2.1. Дељење у прстену полинома

8.2.2. Вијетове формуле

8.2.3. Полиноми са реалним коефицијентима

8.3. Системи алгебарских једначина вишег реда

Ко је на мрежи: 156 гостију и 46 чланова