Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Мр Вене Т. Богославов, Збирка решених задатака из математике 2 (37. исправљено издање), Завод за уџбенике , Београд, 2013. (или неко старије издање)

 

I ГЛАВА

1. СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

1.1. Степен чији је изложилац цео број

1.2. Корен: степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са степенима и коренима

1.3. Комплексни бројеви и основне операције са њима

 

II ГЛАВА

2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

2.1. Квадратна једначина

2.2. Виетове формуле. Растављање квадратних тринома на линеарне чиниоце

2.3. Неке једначине које се своде на квадратне

2.3.1. Биквадратна једначина

2.3.2. Биномне једначине

2.3.3. Триномне једначине

2.3.4. Симетричне (реципрочне) једначине

2.4. Квадратна функција

2.5. Квадратна неједначина. Знак квадратног тринома

2.6. Систем од једне линеарне и једне или две квадратне једначине са две непознате

2.7. Ирационалне једначине и неједначине

 

III ГЛАВА

3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА

3.1. Експоненцијална функција

3.2. Експоненцијална једначина и неједначина

3.3. Логаритамска функција. Основна правила логаритмовања. Декадни логаритми

3.4. Логаритамске једначине и неједначине

3.5. Систем логаритамских једначина са две непознате

 

IV ГЛАВА

4. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ

4.1. Дефиниције тригонометријских функција ма ког угла

4.2. Свођење тригонометријских функција ма ког угла на тригонометријске функције оштрог угла

4.3. Адиционе формуле

4.3.1. Тригонометријске функције збира и разлике углова

4.3.2. Тригонометријске функције двоструког угла

4.3.3. Тригонометријске функције полууглова

4.3.4. Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто

4.3.5. Комбиновани задаци из адиционих формула

4.4. Тригонометријске једначине

4.5. Тригонометријске неједначине

4.6. Графици тригонометријских функција

4.7. Синусна и косинусна теорема са применама

 

V ГЛАВА

5. РАЗНИ ЗАДАЦИ

Ко је на мрежи: 271 гостију и 32 чланова