Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 2, Збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких школа (дванаесто доштампанао издање), Круг, Београд, 2010. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

1.1. Степен чији је изложилац цео број

1.2. Кореновање

1.З. Комплексни бројеви

1.4. Додатак уз прву главу

 

II ГЛАВА

2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

2.1. Квадратна једначина

2.2. Одређивање природе и знака решења квадратне једначине

2.З. Виетове формуле

2.4. Растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце

2.5. Неке једначине са једном непознатом, које се своде на квадратне

2.6. Квадратна функција

2.7. Квадратне неједначине

2.8. Системи квадратних једначина са две непознате

2.9. Ирационалне једначине и неједначине

2.10. Додатак уз другу главу

 

III ГЛАВА

3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА

З.1. Експоненцијална функција и њен график

З.2. Експоненцијалне једначине и неједначине

3.3. Појам и својства логаритма

З.4. Логаритамска функција и њен график

З.5. Логаритамске једначине и системи једначина

З.6. Логаритамске неједначине

З.7. Додатак уз трећу главу

 

IV ГЛАВА

4. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ

4.1. Уопштавање појма угла

4.2. Основне релације између тригонометријских функција

4.3. Свођење тригонометријских функција на оштар угао

4.4. Тригонометријске функције збира и разлике два угла (адиционе формуле)

4.5. Тригонометријске функције двоструког угла

4.6. Тригонометријске функције полууглова

4.7. Трансформација производа тригонометријских функција у збир или разлику

4.8. Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ

4.9. Основна својства тригонометријских функција

4.10. Инверзне тригонометријске функције

4.11. Тригонометријске једначине

4.12. Тригонометријске неједначине

4.13. Синусна теорема, косинусна теорема и примена

Ко је на мрежи: 135 гостију и 41 чланова