Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Мр Вене Т. Богославов, Збирка решених задатака из математике 1 (38. исправљено издање), Завод за уџбенике , Београд, 2013. (или неко старије издање)

 

I ГЛАВА

1. ЛОГИКА И СКУПОВИ

1.1. Основне логичке операције

1.2. Основне скуповне операције

1.3. Релације и функције

1.4. Елементи комбинаторике

 

II ГЛАВА

2. УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ, ВЕКТОРИ

2.1. Тачка, права, раван. Односи припадања и распореда

2.2. Парaлелност

2.3. Дуж и угао

 

III ГЛАВА

3. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

3.1. Преглед бројева. Поље реалних бројева

3.2. Приближне вредности. Апсолутна и релативна грешка. Граница грешке. Значајне цифре и заокругљивање бројева

 

IV ГЛАВА

4. ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

4.1. Размера и пропорција

4.2. Примена пропорцијa

4.3. Рачун поделе и мешања

4.4. Процентни и промилни рачун

4.5. Каматни рачун

 

V ГЛАВА

5. ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

5.1. Подуданост фигура

5.2. Ортогоналност праве и равни. Угао праве и равни

5.3. Вектори

5.4. Осна и централна симетрија

5.4.1. Осна симетрија

5.4.2. Централна симетрија

5.5. Транслација

5.6. Ротација

5.7. Неке важније теореме о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кружници

 

VI ГЛАВА

6. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

6.1. Полиноми и операције са њима

6.2. Растављање полинома на чиниоце

6.3. Операције са рационалним алгебарским изразима

 

VII ГЛАВА

7. ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ

7.1. Пропорционалност величина. Талесова теорема

7.2. Хомотетија

7.3. Сличност троуглова

7.4. Примена сличности код правоуглог троугла

 

VIII ГЛАВА

8. ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

8.1. Тригонометријске функције оштрог угла. Основни тригонометријски идентитети. Решавање правоуглог троугла

 

IX ГЛАВА

9. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

9.1. Линеарна једначина са једном нeпознатом

9.2. Примена линеарних једначина са једном непознатом на рeшавање разних проблема

9.3. Линеарна функција и њен график

9.4. Систем линеарних једначина

9.5. Примена система линеарних једначина на решавање разних проблема

9.6. Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово решавање

9.7. Графичка представа система линеарних неједначина са две непознате. Решавање проблема линеарног програмирања

Ко је на мрежи: 152 гостију и 46 чланова