Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 1, Збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа (девето прерађено издање), Круг, Београд, 2013. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. ЛОГИКА И СКУПОВИ

1.1. Основне операције са исказима

1.2. Квантификатори (квантори)

1.3. Потребан и довољан услов

1.4. Скупови и скуповне операције

1.5. Релације

1.6. Функције

1.7. Елементи комбинаторике

1.8. Додатак уз прву главу

 

II ГЛАВА

2. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

2.1. Уређено поље реалних бројева

2.2. Приближне вредности реалних бројева

 

III ГЛАВА

3. ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

3.1. Размере и пропорције

3.2. Директна и обрнута пропорционалност

3.3. Рачун поделе и мешања

3.4. Процентни рачун

3.5. Каматни рачун

 

IV ГЛАВА

4. УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

4.1. Аксиоме припадања

4.2. Паралелност

 

V ГЛАВА

5. ГЕОМЕТРИЈА

5.1. Подударност дужи, углова и троуглова

5.2. Вектори

5.3. Троугао

5.4. Четвороугао, многоугао

5.5. Кружна линија (кружница, круг)

5.6. Конструкције лењиром и шестаром

5.7. Изометријске трансформације

5.8. Додатак уз пету главу

 

VI ГЛАВА

6. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

6.1. Трансформације целих алгебарских рационалних израза

6.2. Полиноми једне променљиве

6.3. НЗД и НЗС полинома

6.4. Операције са рационалним алгебарским изразима

6.5. Додатак уз поглавља 6.1 до 6.4

6.6. Линеарне једначине

6.7. Системи линеарних једначина

6.8. Линеарне неједначине

6.9. Важније неједнакости

6.10. Линеарна функција

6.11. Додатак уз поглавља 6.6 до 6.10

 

VII ГЛАВА

7. СЛИЧНОСТ

7.1. Пропорционалност дужи и Талесова теорема

7.2. Хомотетија

7.3. Сличност. Сличност троуглова

7.4. Примена сличности на правоугли троугао

 

VIII ГЛАВА

8. ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

8.1. Основна својства тригонометријских функција оштрог угла

8.2. Решавање правоуглог троугла

Ко је на мрежи: 172 гостију и 48 чланова