Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург, Физика 2, Збирка задатака и тестова за II разред гимназије (девето издање), Круг, Београд, 2014. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. МОЛЕКУЛСКО-КИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА ГАСОВА

1.1. Кретање молекула

1.2. Основна једначина кинетичке теорије гасова. Енергија молекула

1.3. Једначина гасног стања

1.4. Разни задаци


II ГЛАВА

2. ТЕРМОДИНАМИКА

2.1. Унутрашња енергија и количина топлоте

2.2. Рад идеалног гаса. Први закон термодинамике

2.3. Термодинамички циклуси и топлотни мотори

2.4. Разни задаци


III ГЛАВА

3. ДИНАМИКА ФЛУИДА


IV ГЛАВА

4. МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И АГРЕГАТНА СТАЊА

4.1. Топлотно ширење чврстих тела и течности

4.2. Еластичне особине чврстих тела

4.3. Површински напон течности

4.4. Засићена пара. Фазни прелази

4.5. Разни задаци

V ГЛАВА

5. ЕЛЕКТРОСТАТИКА

5.1. Кулонов закон. Јачина поља

5.2. Потенцијал и рад електричног поља

5.3. Кондензатори

5.4. Електрично поље у проводнику и у диелектрику

5.5. Разни задаци

VI ГЛАВА

6. ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

6.1. Закони електричне струје

6.2. Електрична струја у течностима и у гасовима

6.3. Разни задаци

Ко је на мрежи: 155 гостију и 43 чланова